Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z XXXV. setkání členů ČAS, pobočky pro Moravu a Slezsko

Zápis z XXXV. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko

 

Místo, datum a čas setkání:  Kozlovice, areál ing. Šmíry „Na mlýně“, 14. května 2016, v 9.00–13.00 hod.

 

Počet účastníků:  33  (viz prezenční listina).

 

Písemně se omluvili: Jan Padych, Josef Unger, Čeněk Pavlík, Milan Pospíšilík, Marie Šuláková, Robert Trnka, Martin Malý, David Vích, Pavlína Kalábková, Jan Martínek, Zdeněk Sadílek.

 

Přihlášku do ČAS si v průběhu jednání podali: MUDr. Lydie Křížková, Milan Štefek.    

 

1. Úvodní část setkání v délce trvání více než 1 hod tvořila panelová diskuse nad novými nálezy účastníků setkání. Tato část programu se rozběhla již po příchodu účastníků na setkání, venku na stolech v areálu mlýna. Po otevření místnosti, v níž se setkání uskutečnilo, pokračovala dále, a to až do okamžiku zahájení. Z panelové diskuse pochází řada fotografií, některá z nich bude určitě zařazena do příští AMS.

2. Setkání zahájil přivítáním přítomných tajemník pobočky p. Jiří Tichánek. Nejprve jsme schválili program obsažený v pozvánce. Pak předal slovo předsedovi pobočky, který přednesl krátkou zprávu o činnosti pobočky za uplynulé období 2015/ 2016. Zpráva obsahovala několik tradičních částí:

Nejprve poukázal na výzkumné aktivity členů pobočky, což spočívalo v určité rekapitulaci. Naši členové se totiž prezentují svými poznatky sami – v AMS, při panelové diskusi, také v referátech přednesených v průběhu setkání.

 Dále zmínil nové číslo Archeologie Moravy a Slezska XV. – 2015, které představuje již 36 ročník periodika naší pobočky vydaný v souvislé řadě. Navzdory všem obtížím a nevlídným prognózám. Ocenil recenze, které se pravidelně objevují ve Vlastivědném věstníku moravském a ve sborníku Střední Morava. Významná jsou také slovní hodnocení přednesená na různých úrovních. Moc si vážíme všech profesionálních archeologů, kteří vnímají „přidanou hodnotu“ v příspěvcích našich dopisovatelů a nepodléhají různým negativním náladám.

Jiným významným úspěchem naší pobočky se stalo ocenění našeho zakládajícího člena p. Mgr. Jiřího Karla cenou Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie, kterého se mu dostalo na náš návrh na jarní schůzi ČAS v Praze.  Předseda krátce nastínil jeho život a práci v archeologii, zvláště se soustředil na charakteristiku jeho popularizace archeologie. Ta spočívá v tom, že jako učitel celý život zahrnoval toto téma do výuky dětí, vedl jejich archeologické kroužky, organizoval jejich práci na výzkumech. O archeologii píše a přednáší nejen v Rýmařově, jeho práce týkající se archeologie, historie, umění a dalších regionálních témat znají čtenáři po celé severní Moravě a ve Slezsku. V Rýmařově obnovil dávno zaniklé městské muzeum v budově, kterou bylo nutné nejprve celou stavebně upravit. Vybudoval v něm řadu expozic, z nichž na čelném místě je opět archeologie. Tam se s archeologií seznamují návštěvníci tohoto starobylého města, kteří muzeum navštíví.

3 a 4. Další dva body programu se vzájemně prolínaly a vyústily do rozsáhlé diskuse. Ta pak pokračovala i při obědě a vlastně probíhá i dosud. Pokud jde o Stanovy, pak je možné se s jejich návrhem seznámit v posledním čísle Zpráv ČAS. Návrhy změn, které podal předseda pobočky v Praze, podporuje celá členská základna. Podiv vyvolal způsob, jakým byly odmítnuty, stejně jako dosud neobjasněný způsob vytvoření kandidátky při volbě členů hlavního výboru v loňském roce, který prosadil do jeho moravské částí většinu členů, kteří nemají mandát žádné pobočky. Jak to vysvětlit?

V ČAS se očividně vytváří dvě názorové platformy, z nichž ta vítězná prosazuje svou vůli ve svém domácím prostředí – v Praze. Její výchozí myšlenkou je to, že ČAS považují za vědeckou instituci, která řídí dění ve svých pobočkách.

V naší pobočce převažuje názor, že jsme především místem, kde se setkávají a spolupracují všichni archeologové, na principu rovnosti a svobodného názoru všech členů. 

Předseda pobočky navrhl, abychom společně zpracovali pro některé z příštích Supplément ČAS téma historie poválečné neprofesionální archeologie na Moravě, které by na konkrétních příkladech poukázalo na význam této složky archeologie, která je přirozenou součástí „občanské společnosti“ - viz příloha. Tím by vyvrátilo zaběhnutý stereotyp o automatické nadřazenosti profesionální archeologie.

5. Následovala vystoupení účastníků týkající se témat, na nichž v současné době pracují. Týkala se nejen výzkumů v terénu, ale také jejich uvažovaní nad otázkami popularizace archeologie před veřejností a d.

Dalibor Kolbinger hovořil o analýze vztahu osídlení k přírodnímu prostředí a významu systematických  povrchových výzkumů soustředěných na určitý region.

Bořek Žižlavský představil působení „Expedice Chřiby“, která je v současnosti jednou z nejznámějších moravských aktivit soustředěných na konkrétní region. Popularizace archeologie v tom hraje klíčovou roli a prolíná se řadou vydaných knih.

Pavel Wodecki hovořil krátce o nové paleolitické lokalitě v Hlučíně.

Milan Vokáč upozornil  na výskyt révaitové industrie ve sběrech svého strýce Jana Vokáče v okolí Kroměříže a srovnal jejich výskyt s dalšími místy Moravy a Slezska.

Jiří Tichánek  nás provedl  výsledky 14 let trvajícího archeologického výzkumu hradu Šostýna“, který navázal na starší poznatky místních vlastivědných pracovníků.

Ladislav Kandrnál nás překvapil možností využití své odbornosti v použití elektroodporové topografie i v neprofesionální archeologii.

Všechny přednesené přípěvky (s jedinou výjimkou) byly prezentovány s podporou počítačové projekce.

Na závěr společného jednání vystoupil ještě Jiří Tichánek a Dalibor Kolbinger s poděkováním majiteli krásného areálu ing. Šmírovi, účastníkům a pozváním na příští setkání v Buchlovicích.

Oběd probíhal individuálně na několika místech. Největší skupina účastníků po něm  navštívila malé muzeum školství a sakrálního umění ve Fojství.

Dodatečně probíhá e-mailová diskuse o návrhu p. JUDr. Uhlíře zřídit www stránky, jimiž by se naše pobočka prezentovala.

 

V Hulíně 20. května 2016                                                                   Zapsal: Dalibor Kolbinger